Jaa ystävillesi

Kuntapäätöksenteko tarvitsee lisää tasa-arvoa

Tänä keväänä äänestetään suomalaisten arjesta. Varmistetaan yhdessä, että saamme valtuustoihin tasa-arvoa ja sivistystä vaalivia, yhteistyökykyisiä, eri elämäntilanteissa olevia ja eri-ikäisiä kunnanvaltuutettuja, jotka luovat sellaista tulevaisuutta, jossa meidän kaikkien on hyvä elää.

Suomen Akateemisten Naisten Liiton kuntavaalitavoitteet 2021 ovat seuraavat:

Kuntapäätöksenteko tarvitsee lisää tasa-arvoa

  1. Päätöksenteon kannalta keskeistä on, ketkä päätöksiä tekevät.

⦁ 2017 kuntavaaleissa naisten osuus valituista oli 39 %. Samaan aikaan kuntajohtajista 25 % oli naisia. Kumpikaan ei vastaa naisten osuutta kuntalaisista.
⦁ 2017 kuntavaaleissa alle 30-vuotiaiden osuus ehdokkaista oli 8,9 % ja valituista oli 5,7 %. Vuoden 2017 kuntavaaleissa ehdokkaiden keski-ikä oli 49,5 vuotta. Samaisissa vaaleissa nuorten ehdokkaiden osuus oli alhaisin sitten vuoden 1996. ⦁ 2017 kuntavaaleissa valituista vain alle prosentti (66/8999) oli muita kuin suomen-, ruotsin- tai saamenkielisiä. Vieraskielisten osuus on selvästi pienempi kuin heidän osuutensa ehdokkaista ja äänioikeutetuista.

Kannustamme puolueita varmistamaan, että niiden ehdokaslistat ovat mahdollisimman moninaisia. Edelleen kannustamme puolueita ja kuntia varmistamaan, että kunnanhallitusten, valtuustojen ja lautakuntien puheenjohtajista vähintään 40 % on naisia vuonna 2021.

Tasa-arvoinen koulutus ja työelämä takaavat kuntalaisten hyvinvoinnin ja kuntien elinvoimaisuuden

  1. Tasa-arvo ei toteudu itsestään

Tasa-arvoisessa kunnassa panostetaan koulutukseen ja kasvatukseen. Koulutusta ja kasvatusta koskevaa päätöksentekoa ohjaa tavoite oppimistulosten ja koulutusalojen sukupuolisegregaation purkamisesta.

Tasa-arvoisessa kunnassa tasa-arvoa edistetään suunnitelmallisesti. Kunta sisällyttää sukupuolinäkökulman budjetointinsa kaikkiin vaiheisiin. Kunnalla on ajantasainen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Toimenpiteiden sukupuolivaikutukset arvioidaan ennen päätöksentekoa.

  1. Tasa-arvo alkaa varhaiskasvatuksesta

Tasa-arvoisessa kunnassa edistetään varhaiskasvatuksen sukupuolisensitiivisyyttä. Sukupuoleen liitetyt oletukset saattavat rajoittaa lapsen itseilmaisua sekä kokemusta kaikkien samanarvoisuudesta. Varhaiskoulutuksen ammattilaisille tarjotaan jatkokoulutusta.

Tasa-arvoisessa kunnassa kaikilla koulutusasteilla huolehditaan tasa-arvosuunnitelmien säännöllisestä päivittämisestä. Suomalaisen koulutuksen ja työelämän vahva sukupuolen mukainen eriytyminen näkyy jo yläasteen kurssivalinnoissa. Nämä valinnat vaikuttavat nuorten jatko-opintoihin ja edelleen sijoittumiseen työelämässä.

  1. Anonyymi rekrytointi ja neutraalit ammattinimikkeet tasa-arvoistavat työelämää

Tasa-arvoisessa kunnassa edistetään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta rekrytoinnissa. Tässä voidaan käyttää apuna anonyymia rekrytointia, jossa työhakemuksesta poistetaan näkyvistä kaikki henkilöön viittaava tieto. Edelleen korvataan kaikki sukupuolittuneet ammattinimikkeet uusilla.

  1. Samasta ja samanarvoisesta työstä on saatava sama palkka

Tasa-arvoisessa kunnassa naisen euro on sata senttiä. Kunta-alalla työskentelee 421 000 henkilöä ja heistä noin 80 % on naisia. Naisvaltaiset alat ansaitsevat kunnolliset palkat.

  1. Hoivavastuuta on jaettava tasaisemmin

Tasa-arvoisessa kunnassa tuetaan tasa-arvoista hoivavastuuta. Kuntien työntekijöistä noin 80 % on naisia. Työnantajana kunta voi rohkaista ja mahdollistaa molempia vanhempia pitämään vanhempainvapaita.

Tasa-arvoisessa kunnassa huolehditaan omaishoitajien jaksamisesta. Omaishoitajista noin 70 % on naisia. Tällä on merkitystä etenkin naisten urakehitykseen ja eläkkeisiin. Omaishoitajien jaksamista tulee seurata ja parantaa. Kotihoitoon on taattava riittävät resurssit.

  1. Toimivat digipalvelut kuuluvat kaikille

Tasa-arvoisessa kunnassa palvelut ovat esteettömiä ja kaikille saavutettavia. Tämä koskee myös digitaalisten palvelujen saavutettavuutta. Jos kunnan asukkaita kuunnellaan, avautuvat esteettömyyden tarpeet ja ratkaisut hyvissä ajoin.

  1. Kotoutumisen tasa-arvo on taattava kunnissa

Tasa-arvoisessa kunnassa panostetaan kotoutumisen tasa-arvoon. Kunnissa voidaan kehittää uusia kotoutumisen ja kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisen muotoja yhdessä kansalaisjärjestöjen kanssa. Kunnissa voidaan myös varmistaa, että kielikoulutusta on tarjolla tarpeeksi ja että se tavoittaa kaikki tulijat, myös naiset.

  1. Järjestöt tarvitsevat kunnan tukea

Tasa-arvoisessa kunnassa järjestöjen tukeminen nähdään hyvinvointi-investointina. Kuntien tulisi tarjota paikallisille yhdistyksille maksuttomia tai kohtuuhintaisia tiloja kansalaistoiminnan mahdollistamiseksi.

Suositellut julkaisut